Vervet Monkey中文是什麼動物名稱?Vervet Monkey = 黑尾猴

Vervet Monkey的詞性是屬於[名詞]


Vervet Monkey動物單字相關意思

  • Vervet Monkey 中文意思= 黑尾猴
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= vervet monkey
  • 單字大寫= VERVET MONKEY
  • 單字首大寫= Vervet Monkey
  • 單字字數= 13

這裡除了提供Vervet Monkey黑尾猴的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

橫紋長鬣蜥 大嘴鳥 烏龜
泰迪羅斯福㹴 大西洋海鰱 緬因貓
囊鼠 加拿大馬鹿 海豚
指猴 萬能㹴 非洲森林象

黑尾猴英文Vervet Monkey草寫英文範例