Visayan Warty Pig中文是什麼動物名稱?Visayan Warty Pig = 捲毛野豬

Visayan Warty Pig的詞性是屬於[名詞]


Visayan Warty Pig動物單字相關意思

  • Visayan Warty Pig 中文意思= 捲毛野豬
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= visayan warty pig
  • 單字大寫= VISAYAN WARTY PIG
  • 單字首大寫= Visayan Warty Pig
  • 單字字數= 17

這裡除了提供Visayan Warty Pig捲毛野豬的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

蘇門答臘犀 蠍子 亞歷珊卓皇后鳥翼蝶
秦嶺大貓熊 馬來亞虎 吸蜜鸚鵡亞科
大羊駝 細腰貓 珠雞
美洲獅 藍松鴉 亞洲象

捲毛野豬英文Visayan Warty Pig草寫英文範例