Visayan Warty Pig中文是什麼動物名稱?Visayan Warty Pig = 捲毛野豬

Visayan Warty Pig的詞性是屬於[名詞]


Visayan Warty Pig動物單字相關意思

  • Visayan Warty Pig 中文意思= 捲毛野豬
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= visayan warty pig
  • 單字大寫= VISAYAN WARTY PIG
  • 單字首大寫= Visayan Warty Pig
  • 單字字數= 17

這裡除了提供Visayan Warty Pig捲毛野豬的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

小羊駝 雪鴞 皇家企鵝
額斑刺蝶魚 負鼠 糙皮斷線肖鱸
果子貍 緬因貓 等足目
林蛙 花栗鼠 山貓

捲毛野豬英文Visayan Warty Pig草寫英文範例