Warthog中文是什麼動物名稱?Warthog = 疣豬

Warthog的詞性是屬於[名詞]


Warthog動物單字相關意思

  • Warthog 中文意思= 疣豬
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= warthog
  • 單字大寫= WARTHOG
  • 單字首大寫= Warthog
  • 單字字數= 7

這裡除了提供Warthog疣豬的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

花栗鼠 鼬鯊 蓑鮋屬
日本狆 豺狼 裸頸鸛
白肩雕 毛腳燕 加拉巴哥象龜
蠼螋 大黃蜂 極樂鳥

疣豬英文Warthog草寫英文範例