Warthog中文是什麼動物名稱?Warthog = 疣豬

Warthog的詞性是屬於[名詞]


Warthog動物單字相關意思

  • Warthog 中文意思= 疣豬
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= warthog
  • 單字大寫= WARTHOG
  • 單字首大寫= Warthog
  • 單字字數= 7

這裡除了提供Warthog疣豬的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

皇家鴿 土耳其火雞 粘魚
伊比利亞山蛙 線翎電鰻科 日本兔
吼猴 盲鰻 遊蛇
美洲獅 孟加拉虎 秋田犬

疣豬英文Warthog草寫英文範例