Weasel中文是什麼動物名稱?Weasel = 黃鼠狼

Weasel的詞性是屬於[名詞]


Weasel動物單字相關意思

  • Weasel 中文意思= 黃鼠狼
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= weasel
  • 單字大寫= WEASEL
  • 單字首大寫= Weasel
  • 單字字數= 6

這裡除了提供Weasel黃鼠狼的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

懷俄明蟾蜍 蘇門答臘猩猩 綿羊
內迪基 麝鼠 蓑鮋屬
狐猴 印度犀牛 野山羊
緬甸貓 藍皮狩獵 羊駝

黃鼠狼英文Weasel草寫英文範例