West Highland Terrier中文是什麼動物名稱?West Highland Terrier = 西高地白㹴

West Highland Terrier的詞性是屬於[名詞]


West Highland Terrier動物單字相關意思

  • West Highland Terrier 中文意思= 西高地白㹴
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= west highland terrier
  • 單字大寫= WEST HIGHLAND TERRIER
  • 單字首大寫= West Highland Terrier
  • 單字字數= 21

這裡除了提供West Highland Terrier西高地白㹴的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

木蝨 毒鏢蛙 諾福克㹴
鼠鹿 馬拉靈貓 獅子
國王企鵝 印度棕櫚松鼠 跳蚤
凱門鱷 蘭雷西犬 貝林登㹴

西高地白㹴英文West Highland Terrier草寫英文範例