Western Lowland Gorilla中文是什麼動物名稱?Western Lowland Gorilla = 西部低地大猩猩

Western Lowland Gorilla的詞性是屬於[名詞]


Western Lowland Gorilla動物單字相關意思

  • Western Lowland Gorilla 中文意思= 西部低地大猩猩
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= western lowland gorilla
  • 單字大寫= WESTERN LOWLAND GORILLA
  • 單字首大寫= Western Lowland Gorilla
  • 單字字數= 23

這裡除了提供Western Lowland Gorilla西部低地大猩猩的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

條紋火箭蛙 遊隼 虎貓
混種狗 馬拉靈貓 拉布拉多貴賓狗
爪哇犀 虎紋蛙 加拉巴哥象龜
英國可卡犬 皇狨猴 南極中爪魷

西部低地大猩猩英文Western Lowland Gorilla草寫英文範例