White-Faced Capuchin中文是什麼動物名稱?White-Faced Capuchin = 巴拿馬白面卷尾猴

White-Faced Capuchin的詞性是屬於[名詞]


White-Faced Capuchin動物單字相關意思

  • White-Faced Capuchin 中文意思= 巴拿馬白面卷尾猴
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= white-faced capuchin
  • 單字大寫= WHITE-FACED CAPUCHIN
  • 單字首大寫= White-Faced Capuchin
  • 單字字數= 20

這裡除了提供White-Faced Capuchin巴拿馬白面卷尾猴的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

海星 紅狼 馬卡羅尼企鵝
鐵爪鵐屬 小藍企鵝 裸頸鸛
角鵰 格陵蘭犬 鴿子
倒鉤 澳洲牧羊犬 萬能㹴

巴拿馬白面卷尾猴英文White-Faced Capuchin草寫英文範例