White Hawk中文是什麼動物名稱?White Hawk = 白鷹

White Hawk的詞性是屬於[名詞]


White Hawk動物單字相關意思

  • White Hawk 中文意思= 白鷹
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= white hawk
  • 單字大寫= WHITE HAWK
  • 單字首大寫= White Hawk
  • 單字字數= 10

這裡除了提供White Hawk白鷹的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

猶因它地鼠 緬因貓 彩虹巨嘴鳥
叢林貓 傑克羅素㹴 等足目
赫克力士長戟大兜蟲 錘頭鸛 新不列顛倉鴞
山羊 螢火蟲 暗眼燈草鵐

白鷹英文White Hawk草寫英文範例