White Tiger中文是什麼動物名稱?White Tiger = 白虎

White Tiger的詞性是屬於[名詞]


White Tiger動物單字相關意思

  • White Tiger 中文意思= 白虎
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= white tiger
  • 單字大寫= WHITE TIGER
  • 單字首大寫= White Tiger
  • 單字字數= 11

這裡除了提供White Tiger白虎的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

紅嘴奎利亞雀 黃鸝 英國古代牧羊犬
眼鏡蛇王 爪哇伏翼 朱鹮
鐘角蛙 錘頭鸛 蜈蚣
弓頭鯨 北極兔 美國鬥牛犬

白虎英文White Tiger草寫英文範例