Yellow-Bellied Marmot中文是什麼動物名稱?Yellow-Bellied Marmot = 黃腹土撥鼠

Yellow-Bellied Marmot的詞性是屬於[名詞]


Yellow-Bellied Marmot動物單字相關意思

  • Yellow-Bellied Marmot 中文意思= 黃腹土撥鼠
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= yellow-bellied marmot
  • 單字大寫= YELLOW-BELLIED MARMOT
  • 單字首大寫= Yellow-Bellied Marmot
  • 單字字數= 21

這裡除了提供Yellow-Bellied Marmot黃腹土撥鼠的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

歐亞喜鵲 虎紋鈍口螈 華南虎
北極熊 鉸口鯊 帝王斑蝶
馬拉靈貓 石虎 蜜熊
格陵蘭犬 大象 阿富汗獵犬

黃腹土撥鼠英文Yellow-Bellied Marmot草寫英文範例