Yellow-Bellied Weasel中文是什麼動物名稱?Yellow-Bellied Weasel = 黃腹鼬

Yellow-Bellied Weasel的詞性是屬於[名詞]


Yellow-Bellied Weasel動物單字相關意思

  • Yellow-Bellied Weasel 中文意思= 黃腹鼬
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= yellow-bellied weasel
  • 單字大寫= YELLOW-BELLIED WEASEL
  • 單字首大寫= Yellow-Bellied Weasel
  • 單字字數= 21

這裡除了提供Yellow-Bellied Weasel黃腹鼬的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

土耳其安哥拉貓 心斑刺尾魚 斯塔福郡鬥牛梗
綿羊 夜鶯 銀喉長尾山雀
東爪猴 小嘴鴴 巴伐利亞山犬
亞洲棕櫚靈貓 犰狳 信天翁

黃腹鼬英文Yellow-Bellied Weasel草寫英文範例