Yellow-Eyed Penguin中文是什麼動物名稱?Yellow-Eyed Penguin = 黃眼企鵝

Yellow-Eyed Penguin的詞性是屬於[名詞]


Yellow-Eyed Penguin動物單字相關意思

  • Yellow-Eyed Penguin 中文意思= 黃眼企鵝
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= yellow-eyed penguin
  • 單字大寫= YELLOW-EYED PENGUIN
  • 單字首大寫= Yellow-Eyed Penguin
  • 單字字數= 19

這裡除了提供Yellow-Eyed Penguin黃眼企鵝的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

黃腳羚 大西洋狼魚 西部低地大猩猩
華南虎 西伯利亞貓
沼澤母雞 韓國野兔 捷豹
弓頭鯨 澳洲牧羊犬 非洲野犬

黃眼企鵝英文Yellow-Eyed Penguin草寫英文範例