Yellow-Eyed Penguin中文是什麼動物名稱?Yellow-Eyed Penguin = 黃眼企鵝

Yellow-Eyed Penguin的詞性是屬於[名詞]


Yellow-Eyed Penguin動物單字相關意思

  • Yellow-Eyed Penguin 中文意思= 黃眼企鵝
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= yellow-eyed penguin
  • 單字大寫= YELLOW-EYED PENGUIN
  • 單字首大寫= Yellow-Eyed Penguin
  • 單字字數= 19

這裡除了提供Yellow-Eyed Penguin黃眼企鵝的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

斑背小羚羊 白虎 騾子
日本兔 鷺鳥 黑尾真鯊
大丹犬 黑腹濱鷸 鴨子
斑袋貂 阿爾卑斯達切斯勃拉克犬

黃眼企鵝英文Yellow-Eyed Penguin草寫英文範例