Yellow-Footed Antechinus中文是什麼動物名稱?Yellow-Footed Antechinus = 黃腳羚

Yellow-Footed Antechinus的詞性是屬於[名詞]


Yellow-Footed Antechinus動物單字相關意思

  • Yellow-Footed Antechinus 中文意思= 黃腳羚
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= yellow-footed antechinus
  • 單字大寫= YELLOW-FOOTED ANTECHINUS
  • 單字首大寫= Yellow-Footed Antechinus
  • 單字字數= 24

這裡除了提供Yellow-Footed Antechinus黃腳羚的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

西伯利亞貓 大西洋紅鑽魚 虎貓
夜蝠 蜂鳥 蜜獾
狷羚 杜賓犬 獵豹
博伊金獵犬 白鱀豚

黃腳羚英文Yellow-Footed Antechinus草寫英文範例