Yellow-Nosed Cotton Rat中文是什麼動物名稱?Yellow-Nosed Cotton Rat = 黃鼻棉鼠

Yellow-Nosed Cotton Rat的詞性是屬於[名詞]


Yellow-Nosed Cotton Rat動物單字相關意思

  • Yellow-Nosed Cotton Rat 中文意思= 黃鼻棉鼠
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= yellow-nosed cotton rat
  • 單字大寫= YELLOW-NOSED COTTON RAT
  • 單字首大寫= Yellow-Nosed Cotton Rat
  • 單字字數= 23

這裡除了提供Yellow-Nosed Cotton Rat黃鼻棉鼠的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

鼢鼠 斑背小羚羊 田鼠
鱷龜 浣熊 藍牛羚
騾子 情侶鸚鵡 狷羚
蠟魚 象鼩 阿根廷杜高犬

黃鼻棉鼠英文Yellow-Nosed Cotton Rat草寫英文範例