Yellow-Pine Chipmunk中文是什麼動物名稱?Yellow-Pine Chipmunk = 黃松花栗鼠

Yellow-Pine Chipmunk的詞性是屬於[名詞]


Yellow-Pine Chipmunk動物單字相關意思

  • Yellow-Pine Chipmunk 中文意思= 黃松花栗鼠
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= yellow-pine chipmunk
  • 單字大寫= YELLOW-PINE CHIPMUNK
  • 單字首大寫= Yellow-Pine Chipmunk
  • 單字字數= 20

這裡除了提供Yellow-Pine Chipmunk黃松花栗鼠的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

鼢鼠 西伯利亞虎 棘鼠
日本矮飛鼠 愛達荷州地鬆鼠 蜜獾
非洲大蝸牛 皺鰓鯊 皇帝企鵝
邊境牧羊犬 土耳其阿卡巴士犬 黑腳企鵝

黃松花栗鼠英文Yellow-Pine Chipmunk草寫英文範例