Yellow Ground Squirrel中文是什麼動物名稱?Yellow Ground Squirrel = 黃地鬆鼠

Yellow Ground Squirrel的詞性是屬於[名詞]


Yellow Ground Squirrel動物單字相關意思

  • Yellow Ground Squirrel 中文意思= 黃地鬆鼠
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= yellow ground squirrel
  • 單字大寫= YELLOW GROUND SQUIRREL
  • 單字首大寫= Yellow Ground Squirrel
  • 單字字數= 22

這裡除了提供Yellow Ground Squirrel黃地鬆鼠的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

夜鶯 雉雞 跳鼠
海蜇 愛爾蘭雪達犬 鬣狗
雀鱔 捷克福斯克犬 鯰魚
水牛 倒鉤 土耳其阿卡巴士犬

黃地鬆鼠英文Yellow Ground Squirrel草寫英文範例