Yucatan Squirrel中文是什麼動物名稱?Yucatan Squirrel = 猶加敦松鼠

Yucatan Squirrel的詞性是屬於[名詞]


Yucatan Squirrel動物單字相關意思

  • Yucatan Squirrel 中文意思= 猶加敦松鼠
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= yucatan squirrel
  • 單字大寫= YUCATAN SQUIRREL
  • 單字首大寫= Yucatan Squirrel
  • 單字字數= 16

這裡除了提供Yucatan Squirrel猶加敦松鼠的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

狐族 菲律賓梅花鹿 吸血烏賊
墨西哥紅膝蜘蛛 家朱雀 美洲黑熊
鮟鱇屬 雉雞 角海雀
狷羚 金黃鸝 婆羅洲大象

猶加敦松鼠英文Yucatan Squirrel草寫英文範例