Zapata Wren中文是什麼動物名稱?Zapata Wren = 薩帕塔雷恩

Zapata Wren的詞性是屬於[名詞]


Zapata Wren動物單字相關意思

  • Zapata Wren 中文意思= 薩帕塔雷恩
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= zapata wren
  • 單字大寫= ZAPATA WREN
  • 單字首大寫= Zapata Wren
  • 單字字數= 11

這裡除了提供Zapata Wren薩帕塔雷恩的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

大西洋狼魚 黃蜂 黑白花狨
海狸鼠 小齒日本銀魚 駝鹿
蓬尾袋鼬屬 日本獼猴 大比目魚
格陵蘭犬 蟆口鴟 東部大猩猩

薩帕塔雷恩英文Zapata Wren草寫英文範例