Zebra Finch中文是什麼動物名稱?Zebra Finch = 斑胸草雀

Zebra Finch的詞性是屬於[名詞]


Zebra Finch動物單字相關意思

  • Zebra Finch 中文意思= 斑胸草雀
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= zebra finch
  • 單字大寫= ZEBRA FINCH
  • 單字首大寫= Zebra Finch
  • 單字字數= 11

這裡除了提供Zebra Finch斑胸草雀的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

黃翼蝠 眼鏡熊 袋鼬屬
線蟲動物門 印度沙鼠 鱷冰魚
高地牛 刺猬 克倫伯獵犬
銀鮫目 山貓 非洲草原象

斑胸草雀英文Zebra Finch草寫英文範例