Zebra Finch中文是什麼動物名稱?Zebra Finch = 斑胸草雀

Zebra Finch的詞性是屬於[名詞]


Zebra Finch動物單字相關意思

  • Zebra Finch 中文意思= 斑胸草雀
  • 單字詞性= [名詞]
  • 單字小寫= zebra finch
  • 單字大寫= ZEBRA FINCH
  • 單字首大寫= Zebra Finch
  • 單字字數= 11

這裡除了提供Zebra Finch斑胸草雀的動物名稱翻譯以外,也有提供其他相關的動物英文單字翻譯,希望你會喜歡。

木蝨 赤羚 臭鼬
紅毛猩猩 安氏林羚 鴞鸚鵡
鬣狗 鐘角蛙 恩特布山犬
渡渡鳥 邊境梗 羊駝

斑胸草雀英文Zebra Finch草寫英文範例